Dzielnica Wawer położona jest 10 minut jazdy autem od Centrum.
Znaczną część powierzchni dzielnicy stanowią tereny zielone w tym lasy – 34%.
Na atrakcyjność dzielnicy Wawer składa się Mazowiecki Park Krajobrazowy, rezerwat leśny im. Króla Jana III Sobieskiego, Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu Wyspy Zawadowskie (wyspy, piaszczyste łachy oraz wody płynące rzeki Wisły) oraz Zakole Wawerskie (największe rozszerzenie doliny zalewowej Wisły z mozaiką łąk, trzcinowisk oraz lasów łęgowych).

Obszar dzielnicy Wawer pokryty jest siecią oznakowanych szlaków turystyki pieszej, prowadzących przez urocze i zróżnicowane pod względem ukształtowania tereny tj. Szlak Lasów Wawerskich, Szlak Piaszczysta Perć, Szlak Na Przedpolach Stolicy, Szlak Wydmowy i Szlak Falenicki.

lokalizacja

Dzielnica Wawer położona jest na obszarze Niżu Środkowopolskiego, w pasie Krainy Wielkich Dolin. Większość terenu to obniżenie Kotliny Warszawskiej. Mimo swego położenia na terenie równinnym, obszar dzielnicy charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu.

Oprócz obszarów monotonnych (równiny) występują też obszary pagórkowate, ukształtowane przez lodowiec oraz wiatry (wydmy). Bardzo ciekawa pod względem krajobrazowym jest również rozległa dolina Wisły.
Znaczną część powierzchni dzielnicy stanowią tereny zielone. Lasy, użytki rolne, wody i zadrzewienia zajmują łącznie ponad 70 % powierzchni., a lasy stanowią 34% całkowitej powierzchni dzielnicy.
Wschodnie tereny dzielnicy Wawer znajdują się w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, który został utworzony w latach 1986-1988.
Na terenie naszej dzielnicy wydzielono rezerwat leśny im. Króla Jana III Sobieskiego, o powierzchni 113,92 ha, gdzie ochronie podlegają grądy o charakterze subkontynentalnym oraz bory mieszane sosnowo-dębowe i typowe bory sosnowe.

Z uwagi na prowadzone tu liczne badania naukowe oraz potrzebę odtworzenia znacznej części drzewostanu rezerwat jest ogrodzony i zamknięty dla ruchu turystycznego z wyjątkiem dwóch ścieżek dydaktycznych.

Na terenie dzielnicy znajduje się również Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu z rezerwatem znanym pod nazwą Wyspy Zawadowskie
obejmujący swoim zasięgiem wyspy, piaszczyste łachy oraz wody płynące rzeki Wisły.

Na uwagę zasługuje Park im. Matki Mojej, powstały w latach wojny. Posadzony został przez słuchaczy konspiracyjnej podchorążówki, którzy pracowali tutaj podczas zalesień.

Do ważnych zasobów naturalnych należy sieć hydrologiczna, którą stanowią rzeka Wisła, płynąca na tym obszarze w szerokiej rozległej dolinie o urwistych krawędziach, które tworzą malownicze skarpy, 62-kilometrowa sieć kanałów i rowów melioracyjnych oraz bezodpdpływowe jeziora torfowe.
Objęta jest również ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody znaczna liczba pomników przyrody, wśród nich 62 dęby, 21 kasztanowców, 7 sosen, 2 lipy i pojedyńcze okazy jałowca, klonu wiązu, jarząbu i in.

Obszar dzielnicy Wawer pokryty jest siecią oznakowanych szlaków turystyki pieszej, prowadzących przez urocze i zróżnicowane pod względem ukształtowania tereny. Szlaki turystyczne umożliwiają dowolne układanie wycieczek o różnej długości i tematyce: Szlak Lasów Wawerskich, Szlak Piaszczysta Perć, Szlak Na Przedpolach Stolicy, Szlak Wydmowy i Szlak Falenicki. Ścieżki piesze wraz ze ścieżkami rowerowymi są doskonałym miejscem do odpoczynku i rekreacji.

Na terenie dzielnicy znajduje się również jeden z najciekawszych i najcenniejszych terenów prawobrzeżnej Warszawy Zakole Wawerskie Stanowi najlepiej zachowane, największe rozszerzenie doliny zalewowej Wisły z mozaiką łąk, trzcinowisk oraz lasów łęgowych.

Jest miejscem bytowania 126 gatunków ptaków oraz m.in. 6 przedstawicieli herpetofauny.

Walory lokalizacji

W Wawrze nieustannie rozwija się sieć komunikacyjna. W 2004 został poszerzony Wał Miedzeszyński, co umożliwia lepszy i sprawniejszy dojazd do centrum. Ponadto unowocześniona została kolejka podmiejska – podróż do centrum, to zaledwie 30 minut.

Poza komunikacją MZA i prywatną na terenie dzielnicy Wawer kursują jeszcze autobusy PKS-u i kilku małych prywatnych firm. Na linii kolejowej wzdłuż ul. Patriotów, PKP utrzymują obsługę ruchu krajowego oraz ruch pociągów podmiejskich.

Od października 2005 roku ruszyła szybka kolej miejska na linii Dworzec Zachodni – Falenica. Pociągi kursują co 15 minut. Pociągi SKM zatrzymują się na stacjach: Warszawa Zachodnia, Ochota, Śródmieście, Powiśle, Stadion, Wschodnia, Olszynka Grochowska, Gocławek, Wawer, Anin, Międzylesie, Radość, Miedzeszyn, Falenica.

Przedszkola
Przedszkole nr 110 ul. Bystrzycka 38, Falenica
Przedszkole nr 338, ul.Włókiennicza 41, Falenica
Przedszkole Niepubliczne, ul.Brodnicka 4, Falenica
Szkoły
 • Szkoła Podstawowa nr 76 IM.13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych , Falenica ul.Poezji 5
 • Szkoła Podstawowa nr 124 im Stanisława Jachowicza w Falenicy ul. Bartoszycka 45/47
 • Szkoła Podstawowa nr 216 im. Klonowego Liścia ul. Wolna 36/38
 • Prywatna Szkoła Podstawowa nr 105 ul. Żwanowiecka 46/50 Miedzeszyn
 • Gimnazjum nr 101 ul.Poezji 5, Falenica
 • XXV Liceum Ogólnokształcące IM. Józefa Wybickiego ul. Halna 20 Miedzeszyn
 • oraz kilkanaście szkół i przedszkoli niepublicznych w promieniu 5 – 8km
Obiekty sportowe
 • korty i hala tenisowa TKKF „Falenica” przy ul.Lokalnej,
 • boisko do piłki nożnej Klubu Sportowego „Falenica” przy ul.Bysławskiej,
 • korty tenisowe TKKF „Stadion” przy ul.Korkowej,
 • kilka prywatnych kortów tenisowych, zlokalizowanych przy prywatnych klubach.
 • Klub Delfin Wellness w Józefowie przy Al. Nadwiślańska 96.
Placówki medyczne
 • Przychodnia ul. Patriotów 170,
 • Przychodnia, ul. Patriotów 46/48
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Lekarsko – Stomatologiczne „Darmed”, ul. Filmowa 72.
 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” przy Al.Dzieci Polskich 20
 • Centralny Szpital Kolejowy w Warszawie przy ul. Bursztynowej 2
 • Instytut Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42
Banki
 • Bank Gospodarstwa Krajowego, II Oddział w Warszawie, ul. Poezji 19,
 • Bank Polska Kasa Opieki S.A., X Oddział w Warszawie, ul.Płowiecka 1,
 • Filia Nr I w Międzylesiu, ul.Patriotów 309,
 • Filia Nr IV w Warszawie, ul. Bysławska 104,
 • P.K.O. B.P., XII Oddział w Warszawie, ul. Korkowa 24,
 • P.K.O. B.P., XL VIII Oddział w Warszawie, ul. Bronisława Czecha 42,
 • P.K.O BP LX odział w Warszawie, ul.Bysławska 104,
 • Bank Przemysłowo -Handlowy PBK S.A. II O. Warszawa, ul.Walcownicza 14, Filia Nr 3,
 • BISE-Bank S.A., II Oddział w Warszawie, ul. Płowiecka 85,
 • Bank Zachodni WBK S.A, Oddział XVII, ul.Żegańska 16,
 • Kredyt Bank, VIII Oddział w Warszawie, Filia nr 4 w Warszawie (Radość), ul. Patriotów 150